Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde

OÜ TARTU VEEKESKUS PERSONAS DATU APSTRĀDES VISPĀRĪGIE PRINCIPI 

Vispārējie principi attiecas uz klienta personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, ko veic “Tartu Veekeskus OÜ”, sniedzot pakalpojumus klientiem.

Personas dati tiek vākti:

- no privātpersonas magnētiskās kartes, pastāvīgā klienta kartes, juridiskās personas magnētiskās kartes, zelta kartes un sportistu mēneša karšu īpašniekiem.

- Reģistrējoties pirts jogai, bērnu peldēšanas pamatmācībām un pieaugušo peldēšanas nodarbībām.

- dzimšanas dienām, grupām un citām rezervācijām.

Personas datu vākšanas mērķi ir atkarīgi no klienta izmantotā pakalpojuma un dažādos pakalpojumos var atšķirties.

Mērķi ir šādi, visi kopā un katrs atsevišķi: pakalpojuma sniegšana klientam, atlaižu piešķiršana, personas identificēšana, rūpes par klienta drošību, ar pakalpojumu saistītas būtiskas informācijas tālāknodošana, ar mārketingu saistītu darbību veikšana (piem., personalizētu piedāvājumu izteikšana, papildpakalpojuma piedāvāšana utml.), kā arī ar mūsu darbību saistīto regulējošo normatīvu prasību izpilde. Dati tiek izmantoti arī pakalpojumu analīzei un pilnveidošanai, jaunu pakalpojumu radīšanai, kā arī pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo procesu nodrošināšanai. Dati tiek izmantoti arī pārskatiem un statistikai. Iepriekš minētais ir balstīts uz OÜ Tartu Veekeskus leģitīmajām interesēm uzlabot esošos un/vai attīstīt jaunus pakalpojumus, kā arī uzlabot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās (tehniskās) sistēmas.

Personas datu vākšana un apstrāde

Atbildīgais klienta personas datu apstrādātājs ir “OÜ Tartu Veekeskus”, reģ. kods 10738741, adrese Turu 10, Tartu, 51014.

Apkopoto personas datu apjoms ir atkarīgs no konkrētā pakalpojuma. Detalizētāka informācija par apkopotajiem personas datiem atrodama atbilstošo pakalpojumu aprakstos vai noslēgtajos līgumos (sniedzot pakalpojumus juridiskām personām).

Klientiem, kuri norēķinās par pakalpojumiem ar bankas pārskaitījumu, mēs apkopojam maksājumu datus, lai izpildītu grāmatvedības saistības. Maksājumu datus glabājam septiņus gadus saskaņā ar Likumu par grāmatvedību.

Apkopotos personas datus klienti brīvprātīgi nosūtīja “Tartu Veekeskus OÜ”. Parasti mēs saņemam datus tieši no jums, kad veicat rezervāciju vai pieprasījumu, izmantojot mūsu vietni, pa tālruni, e-pastu vai iegādājaties pakalpojumus tiešā veidā, apmeklējot mūs. Mēs saņemam jūsu datus arī no līgumpartneriem/uzņēmumiem.

Apkopotos personas datus mārketinga nolūkos drīkst izmantot tikai “Tartu Veekeskus OÜ”. 

Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādus personas datus “OÜ Tartu Veekeskus” ir savācis par viņu un kā tie ir apstrādāti.

Klients var pieprasīt mainīt (labot, papildināt), dzēst un ierobežot savu un/vai bērna/aizbildnībā esošās personas datu apstrādi.

Klients var atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Klients, kurš saņem informatīvo izdevumu, bet vairs nevēlas to saņemt, jebkurā laikā var pieprasīt, lai viņu svītro no informatīvā izdevuma saņēmēju saraksta, rakstot uz e-pasta adresi info@aurakeskus.ee vai noklikšķinot uz informatīvā izdevuma noņemšanas paziņojuma saites e-pasta vēstules beigās.

Ja klients konstatē, ka viņa personas datu apstrāde, ko veic “OÜ Tartu Veekeskus”, neatbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā vai vērsties tiesā.

Personas datu aizsardzība un glabāšana

Piekļuve klientu datiem ir arī “Tartu Veekeskus OÜ” pilnvarotām personām, kas sniedz pakalpojumus “Tartu Veekeskus OÜ” (piemēram, programmatūras izstrādes un uzturēšanas pakalpojumu sniedzēji, serveru un vietņu pakalpojumu sniedzēji utt.). Pilnvarotajām personām ir pienākums glabāt saņemto personas datu konfidencialitāti.

Likumdošanas un kārtības nodrošināšanas organizācijām (piemēram, Policijas un robežsardzes pārvaldei) ir piekļuve klienta datiem nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz tiesību aktiem.

“OÜ Tartu Veekeskus” glabā datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams pakalpojuma sniegšanai, “OÜ Tartu Veekeskus” tiesību aizsardzībai un tik ilgi, cik tas ir noteikts tiesību aktos.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā vienu mēnesi vai tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai panāktu galīgo problēmas risinājumu.

Novērošanas kameras

Aura centrā ir uzstādītas drošības kameras, lai novērstu situācijas, kas apdraud īpašuma un personu drošību, reaģētu uz bīstamu situāciju vai identificētu personu, kas nodarījusi kaitējumu īpašumam.

Tās ir “OÜ Tartu Veekeskus” iekštelpās un āra teritorijā uzstādītas kameras, kas pārraida reāllaika attēlu, ieraksta to un ļauj to vēlāk apstrādāt un reproducēt. Kamerām nav atļauts ierakstīt skaņu vai uzraudzīt konkrētu personu, bet tikai noteiktu zonu (piem., telpu vai koridoru) un tajā notiekošo. Izkārtnes uz durvīm ar kameras attēlu informē par kameru izmantošanu ūdens centrā.

Apstrādājot ar kameru palīdzību iegūtos datus, “OÜ Tartu Veekeskus” izmanto drošības pasākumus, kas aizsargā savāktos datus no netīšas vai nesankcionētas piekļuves, kopēšanas, modificēšanas, pārsūtīšanas un dzēšanas. Kameras ierakstiem ir tiesības piekļūt servisa vadītājam, tehniskajam vadītājam, baseina vadītājam un ūdens centra vadītājam. Ierakstus drīkst pārraidīt ārpus ūdens centra vai nodrošināt tiem piekļuvi tikai tad, ja tam ir juridisks pamats (piemēram, policijai).

Kameras ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 45 kalendārās dienas. Pēc termiņa ieraksti tiek dzēsti vai nu ar datu dzēšanas funkciju, vai arī pārrakstot datus atkarībā no kameras tehniskajām iespējām.

Ar jautājumiem, kas saistīti ar novērošanas kamerām, lūdzam vērsties pa tālruni +372 7 300 280 vai rakstot uz e-pasta adresi info@aurakeskus.ee

Personas datu apstrādes vispārējo principu maiņa

“OÜ Tartu Veekeskus” ir tiesības mainīt vispārīgos datu apstrādes principus. Informācija par izmaiņām tiks ievietota uzņēmuma mājaslapā. Piemērojamos vispārīgos principus vienmēr var atrast uzņēmuma tīmekļa vietnē.